Regulamin usług


            Regulamin wykonywania usług przez Serwis Syntcom:

1. Serwis* jako potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy wydaje Klientowi dokument o nazwie “Zlecenie serwisowe”, z nadanym unikatowym numerem RMA, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru powierzonego sprzętu.

2. Po wykonaniu naprawy sprzętu serwis przekazuje go Klientowi osobiście lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej, po okazaniu przez niego dokumentu „Zlecenie serwisowe”.

3. Średni czas usługi wynosi 10 dni roboczych. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail), wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

4. Czas naprawy nie jest z góry ustalony, jeżeli do naprawy potrzebne są części zamienne; jest on uzależniony dostępnością niezbędnych do naprawy części oryginalnych, bądź ich zamienników Serwis nie odpowiada za opóźnienia od niego niezależne.

5. O terminie zakończenia naprawy, kosztach przekraczających podany limit, oszacowany we wstępnym kosztorysie Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail), wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

6. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

7. W przypadku, w którym Klient nie zdecyduje się na wykonanie usługi lub naprawę dostarczonego sprzętu według kosztorysu przedstawionego przez Serwis zobowiązuje się do zapłaty kwoty 50 zł brutto z tytułu diagnostyki sprzętu. Nie dotyczy to diagnostyki zadeklarowanej jako bezpłatna.

8. Na wykonane naprawy i usługi, serwis udziela standardowej gwarancji na w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia z wyłączeniem oprogramowania oraz jego instalacji i konfiguracji.

9. Czas gwarancji na nowe, wymienione elementy jest identyczny z gwarancją producenta.

10. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole serwisowym.

11. Klient oświadcza, iż posiada legalne licencje na wszystkie komercyjne oprogramowania dostarczone do serwisu.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych wraz ze sprzętem do naprawy.

13. Klient oświadcza, ze zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw wobec Serwisu tytułem odszkodowań za ich utratę. Przekazanie sprzętu do Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w/w danych, w tym danych osobowych.

14. Serwis w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu w postaci plomb zabezpieczających i innych.

15. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających, bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utrata udzielonej przez serwis gwarancji.

16. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy . Koszt zostanie doliczony do ceny wykonania usługi w dniu odebrania sprzętu.

17. Sprzęt nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy lub usługi przepada na rzecz SYNTCOM. Za dzień zakończenia naprawy lub usługi uznaje się dzień, w którym Klient został poinformowany o jej zakończeniu.

18. Sprzęt nieodebrany po 90 dniach od poinformowania Klienta o odmowie naprawy sprzętu przepada na rzecz SYNTCOM.

19. Serwis zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich treści, w którego posiadanie wejdzie.

20.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Syntcom Justyna Paul siedzibą przy Alei Warszwskiej 66a, 10-084 Olsztyn. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu wykonania naprawy lub usługi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań prosimy o kontakt na: daneosobowe@syntcom.olsztyn.pl

* jako Serwis należy rozumieć Serwis firmy Syntcom, działający przy Alei Warszawskiej 66a, 10-084 Olsztyn.


ZAPRASZAMY!